Heesun Corp

info@heesun.com.vn
024 33153888

Đèn Tuýp

Đèn LED tuýp T5 0.3m HS-T5-NN05

Đèn LED tuýp T5 0.3m HS-T5-NN05

Mã sp: HS-T5-NN05

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T5 0.6m HS-T5-NN09

Đèn LED tuýp T5 0.6m HS-T5-NN09

Mã sp: HS-T5-NN09

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T5 0.9m HS-T5-NN14

Đèn LED tuýp T5 0.9m HS-T5-NN14

Mã sp: HS-T5-NN14

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 14 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T5 1m HS-T5-NN16

Đèn LED tuýp T5 1m HS-T5-NN16

Mã sp: HS-T5-NN16

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 16 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T5 1.2m HS-T5-NN18

Đèn LED tuýp T5 1.2m HS-T5-NN18

Mã sp: HS-T5-NN18

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT09

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT09

Mã sp: HS-T8-TT09

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN09

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN09

Mã sp: HS-T8-NN09

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT14

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT14

Mã sp: HS-T8-TT14

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 14 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN14

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN14

Mã sp: HS-T8-NN14

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 14 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT18

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT18

Mã sp: HS-T8-TT18

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN18

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN18

Mã sp: HS-T8-NN18

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT20

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT20

Mã sp: HS-T8-TT20

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 20 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT28

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT28

Mã sp: HS-T8-TT28

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 28 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN22

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN22

Mã sp: HS-T8-NN22

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 22 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN28

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN28

Mã sp: HS-T8-NN28

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 28 W

Chi tiết >>

Đèn LED  bán nguyệt HS-TBN09

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN09

Mã sp: HS-TBN09

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN18

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN18

Mã sp: HS-TBN18

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN28

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN28

Mã sp: HS-TBN28

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 28 W

Chi tiết >>

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN36

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN36

Mã sp: HS-TBN36

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 36 W

Chi tiết >>

Đèn LED hộp HS-TH28

Đèn LED hộp HS-TH28

Mã sp: HS-TH28

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 28 W

Chi tiết >>

Đèn LED hộp HS-TH42

Đèn LED hộp HS-TH42

Mã sp: HS-TH42

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 42 W

Chi tiết >>

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN40

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN40

Mã sp: HS-TBN40

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 40 W

Chi tiết >>

Đèn LED hộp HS-TH54

Đèn LED hộp HS-TH54

Mã sp: HS-TH54

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 54 W

Chi tiết >>

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN45

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN45

Mã sp: HS-TBN45

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 45 W

Chi tiết >>

 Đèn LED bán nguyệt HS-TBN70

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN70

Mã sp: HS-TBN70

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 70 W

Chi tiết >>

Máng tuýp đơn 1.2m HS-T8-M1

Máng tuýp đơn 1.2m HS-T8-M1

Mã sp: HS-T8-M1

Màu: Trắng

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Máng tuýp đơn 0.6m HS-T8-M3

Máng tuýp đơn 0.6m HS-T8-M3

Mã sp: HS-T8-M3

Màu: Trắng

Công suất: 1 W

Chi tiết >>